صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۳,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۹۶,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰۱,۴۰۷,۲۴۷,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۴,۳۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۸۲,۷۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۲,۷۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۹۹۴,۳۱۵ ۱,۹۸۲,۷۷۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۱,۴۰۷,۲۴۷,۲۳۸
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۰۱۵,۷۲۶ ۲,۰۰۳,۹۹۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۷,۸۴۲,۶۱۴,۴۲۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۰۳۲,۰۲۲ ۲,۰۲۰,۱۶۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۲,۷۴۸,۸۶۳,۳۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۰۵۳,۶۳۲ ۲,۰۴۱,۹۷۲ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۹,۳۶۲,۸۶۵,۴۵۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۰۱۳,۹۴۱ ۲,۰۰۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۷,۳۸۴,۶۶۱,۷۲۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۰۱۳,۸۶۸ ۲,۰۰۲,۴۰۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۷,۳۶۲,۵۴۴,۰۰۳
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۰۱۳,۷۹۵ ۲,۰۰۲,۳۳۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۷,۳۴۰,۴۷۸,۰۶۹
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۰۳۸,۵۳۲ ۲,۰۲۶,۸۸۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۴,۷۸۶,۸۳۸,۸۳۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۰۳۸,۴۵۹ ۲,۰۲۶,۸۱۲ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۴,۷۶۴,۵۷۷,۱۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۰۳۸,۳۸۵ ۲,۰۲۶,۷۳۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۴,۷۴۲,۳۶۶,۹۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۰۳۹,۲۷۷ ۲,۰۲۷,۶۵۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۵,۰۲۰,۱۹۸,۳۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۹۸۵,۲۲۳ ۱,۹۷۳,۷۸۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۸,۶۸۰,۵۳۷,۳۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۹۸۵,۱۴۸ ۱,۹۷۳,۷۱۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۸,۶۵۷,۹۹۸,۳۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۹۸۵,۰۷۴ ۱,۹۷۳,۶۳۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۸,۶۳۵,۵۱۰,۹۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۹۶۱,۷۸۹ ۱,۹۵۰,۳۶۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۱,۵۷۶,۶۲۰,۰۸۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۹۶۷,۰۰۲ ۱,۹۵۵,۵۲۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۳,۱۴۰,۸۱۶,۵۱۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۰۰۰,۵۴۷ ۱,۹۸۸,۸۳۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۳,۲۴۵,۹۳۴,۸۸۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۰۲۷,۶۵۹ ۲,۰۱۵,۷۴۰ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۱,۴۰۶,۲۱۴,۸۶۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۹۷۳,۵۲۳ ۱,۹۶۱,۷۶۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۵,۰۳۶,۰۱۰,۳۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۹۷۳,۴۵۲ ۱,۹۶۱,۶۹۸ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۵,۰۱۴,۴۷۶,۷۷۴